Regulamin sklepu

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały opisane m.in. zasady zawarcia za pośrednictwem serwisu umowy o wykonanie strony internetowej oraz szczegóły związane z realizacją zawartej w ten sposób umowy.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Open-Way. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 9a/2, 35-105 Rzeszów, NIP 6151849512.

Za pośrednictwem serwisu, administrator prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, usług hostingowych, domen, certyfikatów ssl, stron internetowych oraz świadczy usługi drogą elektroniczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sklepu, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres sklep@open-way.pl

§ 1

 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową,
 2. Polityka Prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem https://open-way.pl/polityka-prywatnosci,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://open-way.pl/regulamin-sklepu/,
 4. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://open-way.pl/,
 5. Umowa – umowa o wykonanie strony internetowej zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, mocą której Usługodawca zobowiązuje się wykonać dla Klienta stronę internetową, a Klient zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie,
 6. Usługodawca – Łukasz Sarnecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Open-Way Łukasz Sarnecki”, ul. Przemysłowa 9a/2, 35-105 Rzeszów, NIP: 6151849512.
 7. PayPal – serwis płatności internetowych obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 8. Przelewy24 – serwis płatności internetowych obsługiwany przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 9. Faktura pro forma – dokument wystawiany przez Operatora przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.
 10. Opłata (abonamentowa) – uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.
 11. Domena – unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie oferowane przez danego Rejestratora domen.
 12. Rejestrator domen – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org i bezpośrednio lub pośrednio oferujący usługę rejestracji domeny.
 13. Usługa – Usługa świadczona: – bezpośrednio przez Operatora, – przez inny podmiot, na podstawie zgody lub pełnomocnictwa udzielonego w tym celu przez Usługodawcę, – przez inny podmiot, za pośrednictwem Usługodawcy na podstawie umowy, z której wynika zgoda lub pełnomocnictwo udzielone w tym celu Usługodawcy przez Klienta.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Klient może zawrzeć z Usługodawcą Umowę.
 2. Za pośrednictwem serwisu, Usługodawca prowadzi sprzedaż produktów wirtualnych, treści cyfrowych oraz świadczy usługi drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca kieruje swoje usługi do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową. Osoba fizyczna zainteresowania zawarciem Umowy niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową proszona jest o indywidualny kontakt z Usługodawcą, z pominięciem mechanizmu zamówienia dostępnego w Serwisie.
 4. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, a w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Serwisu,
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Do korzystania z Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • aktywny adres e-mail – do założenia Konta w Serwisie i dokonywania zakupów w Serwisie oraz wysłania umowy.
 6. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych osobowych.
 7. Samo przeglądanie zawartości Serwisu jest nieodpłatne. Natomiast Umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu zawsze jest umową odpłatną.
 8. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 9. Ceny widoczne w Serwisie są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązującej stawki.
 10. Obsługa Klientów odbywa się w dni robocze, w godzinach pomiędzy 10 a 16.

§ 3
Funkcje Serwisu

 1. Administrator zapewnia Klientowi możliwość korzystania z następujących funkcji Serwisu:
  • przeglądanie zawartości Serwisu,
  • założenie konta w Serwisie,
  • zawieranie umów sprzedaży produktów widocznych w Serwisie,
  • zawieranie umów o dostarczenie treści cyfrowych widocznych w Serwisie,
  • zawieranie umów o świadczenie usług opisanych w Serwisie,
  • zapis na newsletter.
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu jest nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, o dostarczenie treści cyfrowych oraz o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Serwisu.

§ 4
Zawartość Serwisu

 1. Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Administrator poucza niniejszym Klient, że zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawa autorskiego, a dalsze rozpowszechnianie przez Klienta treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną.

§ 5
Konto w Serwisie

 1. Klient może założyć konto w Serwisie, wypełniając formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://www.open-way.pl/moje-konto/, a następnie przesyłając ten formularz z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu Serwisu, klikając w przycisk „Zarejestruj się”.
 2. Po skutecznym przesłaniu formularza rejestracyjnego, Klient zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym założeniu konta.
 3. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Klient może zmienić hasło w każdej chwili, po zalogowaniu się do konta.
 4. Konto służy Użytkownikowi do dokonywania zakupów w Serwisie, tj. do zawierania za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży, umów o dostarczenie treści cyfrowych oraz umów o świadczenie usług.
 5. Z poziomu konta Klient może:
  1. dodawać swoje dane ułatwiające dokonywanie zakupów w Serwisie,
  2. przeglądać historię swoich zakupów w Serwisie,
  3. edytować swoje dane dodane wcześniej w koncie.
 6. Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto w Serwisie, kontaktując się z Administratorem.

§ 6
Zawieranie umów

 1. W Serwisie uwidocznione są informacje o produktach, treściach cyfrowych oraz usługach świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Klient może zawrzeć z Użytkownikiem umowę sprzedaży produktów, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub umowę o świadczenie usług opisanych w Serwisie.
 3. W celu zawarcia umowy, Klient musi złożyć zamówienie, podejmując następujące kroki:
  • dodać interesujący do produkt, treść cyfrową lub usługę do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • przejść do widoku koszyka,
  • kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając wymagane dane i składając odpowiednie oświadczenia,
  • wybrać sposób płatności
   1. tradycyjny przelew bankowy,
   2. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal,
   3. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Wyjątkowo istnieje możliwość rozbicia płatności na 2-3 transze, warunki są ustalane indywidualnie i regulowane osobną umową.
 5. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność tradycyjnym przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Z tą chwilą umowę sprzedaży, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub umowę o świadczenie usług uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą.
 6. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem serwisu PayPal albo za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę serwisu PayPal albo stronę serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przekierowany zwrotnie do Serwisu i zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub umowę o świadczenie usług uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą.
 7. Rodzaj zawieranej w wyniku złożenia zamówienia umowy zależy od przedmiotu zamówienia. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt fizyczny, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest treść cyfrowa, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest usługa, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi.
 8. Na adres e-mail podany w formularzu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

§ 7
Wykonanie umowy – strona internetowa

 1. Po zrealizowaniu zamówienia i zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Klient otrzymuje otrzymuje brief, który zobowiązany jest uzupełnić w celu przygotowania projektu serwisu internetowego. Należy dokładnie uzupełnić brief. Zmiana ustaleń wypisanych w brief podczas realizacji projektu wiąże się dodatkowymi opłatami jak za nowy projekt.
 2. Na podstawie przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej briefu Usługodawca przygotowuje projekt graficzny serwisu internetowego zgodny z założeniami wskazanymi przez Klienta, a także na podstawie własnego doświadczenia oraz wskazań wiedzy technicznej.
 3. Klient po otrzymaniu projektu graficznego obowiązany jest niezwłocznie udzielić odpowiedzi, w której dokona akceptacji projektu bądź wskaże poprawki maksymalnie do 7 dni roboczych. W przypadku braku uwag projekt graficzny zostaje uznany za zaakceptowany. W momencie akceptacji projektu Usługodawca przystępuje do tworzenia serwisu internetowego zgodnego z zawartą umową.
 4. Termin kodowania jest ustalony indywidualnie i jest to szacunkowy termin. Standardowe kodowanie strony www do 6 podstron trwa 2 – 12 tygodni, termin ustala się indywidualnie i jest zależny od złożoności projektu i innych czynników. Termin ten może zostać przez Usługodawcę wydłużony w przypadku braku płatności wynagrodzenia w terminie, braku współpracy lub niezadowalającej współpracy Klienta z Usługodawcą w zakresie materiałów mających zostać wykorzystanych w ramach strony, siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy, takich jak choroba, nieszczęśliwy wypadek, kradzież sprzętu wykorzystywanego do pracy.
 5. Przed rozpoczęciem prac Usługodawca przekazuje Klientowi link do zlecenia na serwerze produkcyjnym, gdzie może podglądać proces prac. Po zakończeniu prac nad stroną lub nad którymś z etapów, Usługodawca informuje o tym Klienta drogą elektroniczną. Od tego momentu Klient ma 7 dni na zgłoszenie poprawek, które powinny zostać zgłoszone do 3 dni drogą elektroniczną. Uwagi dostarczone powinny być zarówno w formie opisowej wypunktowane z najwyższą starannością oraz w formie graficznej np. screen i zaznaczenie miejsca poprawy. W przypadku braku uwag do 7 dni serwis zostaje uznany za zaakceptowany przez Klienta. Klientowi przysługuje do 3 zgłoszeń, pakietów uwag dotyczących zakodowanego zlecenia.
 6. Usługodawca weryfikuje przydatność i poprawność otrzymywanych od Klienta materiałów. W razie potrzeby, Usługodawca poprosi Klienta o uzupełnienie lub poprawienie materiałów, co Klient powinien uczynić niezwłocznie, nie później niż w ciągu kolejnych 3 dni.
 7. Dostarczając jakiekolwiek materiały Usługodawcy, Klient oświadcza, że jest uprawniony do ich rozpowszechniania w Internecie w ramach strony internetowej, którą ma wykonać Usługodawca. Klient będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za rozpowszechnianie tych materiałów na stronie internetowej.
 8. Po zakończeniu projektu i akceptacji serwisu internetowego Usługodawca przenosi serwis na domenę zakupioną wcześniej przez Klienta oraz na serwer kupiony wcześniej przez Klienta. Jeśli Klient zaakceptował projekt, a usługa hostingowa nie została zakupiona przez Serwis Usługodawcy, Klient zobowiązany jest przekazać Usługodawcy dane dostępowe do serwera do 14 dni. Jeżeli do tego czasu dane dostępowe nie zostaną przekazane, Usługodawca wyśle Klientowi wszystkie pliki drogą elektroniczną poprzez udostępnienie ich w chmurze dyskowej np Google drive. Jeśli Klient posiada własny serwer, Usługodawca przenosi serwis internetowy na serwer Klienta po podaniu danych do FTP i bazy danych przez Klienta. W obowiązku Klienta jest przygotowanie domeny oraz serwera do przeniesienia danych serwisu na FTP i bazę.
 9. W momencie uzyskania przez Klienta dostępu do serwisu internetowego rozpoczyna się 7 dniowy okres testowania strony przez Klienta. Klient otrzyma od Usługodawcy wskazówki dotyczące typowych zasad testowania funkcjonalności serwisu internetowego. Strony mogą ustalić dłuższy termin testów serwisu internetowego. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania zakupionego serwisu internetowego drogą elektroniczną. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wysłany formularz reklamacji do 14 dni roboczych. W ramach gwarancji trwającej przez okres 12 miesięcy, Usługodawca może odmówić dokonania napraw wad i usterek dokonanych przez Klienta po wykonaniu usługi.
 10. Klient może odstąpić od umowy korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy do 14 dni od otrzymania gotowego produktu określonego w przepisach Kodeksu cywilnego bądź po uzyskaniu zgody na odstąpienie przez Usługodawcę. Klient może zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o odstąpienie od umowy. Usługodawca nie wyrazi zgody na odstąpienie w przypadku:
  • rozpoczęcia prac związanych z realizacją indywidualnej usługi na rzecz Klienta,
  • wykonania projektu lub jego części zamówionego przez Klienta.3
 11. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. Wszelkie ustalenia pomiędzy Usługodawcą a Klientem będą czynione za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8
Wykonanie umowy – Hosting

 1. Po zrealizowaniu zamówienia i zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawca zawrze w imieniu Klienta umowę o świadczenie usługi hostingowej z następującym podmiotem: Digital Media Technology Spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 15/4, 31-524 Kraków, NIP: 685-213-96-25. Akceptując Regulamin, Klient udziela Usługodawcy upoważnienia do zawarcia takiej umowy w swoim imieniu. Po zawarciu umowy o świadczenie usługi hostingowej, Usługodawca przekaże Klientowi wszelkie dane dostępowe, w tym dane do konta abonenta w panelu klienta Digital Media Technology Spółka z o.o, dane dostępowe do serwera.Klient w ciągu 24h otrzymuje drogą mailową link do panelu logowania razem z loginem i hasłem.
 2. 21 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego usługi, Usługodawca wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez Usługodawcę w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
 3. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za usługę, Usługodawca wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 4. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
 5. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że: – nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi, – rezygnacja z usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy Klient jest Konsumentem, a rezygnacja następuje z winy Usługodawcy – wówczas Usługodawca dokona na jego rzecz zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z usługi.
 6. Zmiana typu usługi Usługodawcy w trakcie trwania okresu abonamentowego: na tańszą – nie niesie za sobą wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego oraz zwiększenia limitu ruchu, na droższą – spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności usługi według parametrów usługi droższej.
 7. Umowa wygasa z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.
 8. Klient może odstąpić od umowy na korzystanie z usług Usługodawcy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy Klientem jest Konsument – wówczas Usługodawca dokona na jego rzecz zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z usług Usługodawcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie łamał etykietę, wysyłał spam, działał na szkodę Usługodawcy lub wykorzystywał usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji Usługodawca nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Usługodawcy wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Usługodawcę wykonywana.
 10. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.
 11. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 12. Usługodawca nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie). Usługodawca zabrania także umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę.
 13. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji usługi, ważność usługi ulegnie skróceniu do 7 dni i generowana będzie faktura pro forma na kolejny okres abonamentowy.
 14. Z chwilą wygaśnięcia abonamentu, tracą jednocześnie ważność wszystkie konta e-mail działające w domenie tej usługi.
 15. Opłata abonamentowa za usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli:
  • nie jest inicjatorem transmisji,
  • nie wybiera odbiorcy danych oraz,
  • nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 17. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 18. Klient korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko. Szczegółowe zasady i sposób świadczenia usługi dostępowej opisane są na stronie internetowej Usługodawcy.
 19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania usługą Usługodawcy lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
 20. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 21. W razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu usług, trwającego ponad 24 godziny, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego usługi o miesiąc za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy ponad okres jednego dnia.
 22. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez Usługodawce,
  • nieprawidłowego użytkowania usług,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji usług,
  • naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez klienta,
  • siły wyższej – kataklizmów (powódź, huragan itp.),
  • działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
  • posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do usług.
 23. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Usługodawca na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty rocznego abonamentu usługi, która jest przedmiotem reklamacji.
 24. Klient może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 9
Wykonanie umowy – rejestracja domen

 1. Na mocy umowy o rejestrację domeny za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy, Klient udziela Usługodawcy zgody do reprezentowania go przed rejestratorem domen. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Klienta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi jego danych osobowych. Jeżeli dany rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Klienta, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.
 2. Rejestracja domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Klienta opłaty.
 3. Usługodawca odmówi świadczenia usługi reprezentacji Klienta przed rejestratorem domen w przypadku gdy:
  • nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
  • w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
  • Klient poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,
  • nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej, wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia,
 4. Klient ma pełne prawo dysponowania domeną. Usługodawca zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Klienta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line za podaniem danych autoryzacyjnych.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Klientowi szkodę spowodowaną zawinionym dokonaniem błędnych zmian w zakresie dysponowania domeną.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Usługodawcy, za które ponosi odpowiedzialność.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie delegacji domeny wskutek nieuregulowania przez Klienta Opłaty za Usługę rejestracji domeny,
  • rejestrację domeny w złej wierze,
  • zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot.
 10. Usługa rejestracji domen odbywa się w oparciu o regulamin danego rejestratora domen, dostępny na stronie internetowej Usługodawcy.
 11. Czynności związane z zarządzaniem domeną dokonywane są bezpłatnie.
 12. Wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Klienta przed rejestratorem domen, chyba że strony postanowią inaczej.
 13. Zgoda przestaje obowiązywać z chwilą:
  • wyrejestrowania domeny,
  • wycofania zgody przez Klienta, w szczególności w następstwie udzielenia zgody innemu podmiotowi, posiadającemu stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowej zgodzie Usługodawcy lub przekazania jej bezpośrednio rejestratorowi domen,
  • zrzeknięcia się praw i obowiązków wynikających ze zgody przez Usługodawcę.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez Usługodawce,
  • nieprawidłowego użytkowania usług,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji usług,
  • naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez klienta,
  • siły wyższej – kataklizmów (powódź, huragan itp.),
  • działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
  • posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do usług.
 15. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Usługodawca na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty rocznego abonamentu usługi, która jest przedmiotem reklamacji.
 16. Klient może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 10
Prawa autorskie

 1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie majątkowe do utworów stanowiących serwisy internetowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jest wyłącznie uprawnionym do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z utworu, a utwór jest wolny od obciążeń oraz praw osób trzecich.
 2. Usługodawca przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe oraz udziela licencji do wykorzystania utworu na następujących polach eksploatacji w zakresie:
  • zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i korzystania z tych utworów na komputerze (serwerze) Nabywcy; utrwalania i zwielokrotniania utworu – zapisu utworu techniką cyfrową,
  • zainstalowania serwisu internetowego lub ich części na komputerze (serwerze) w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z ich rozwiązań, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem,
  •  rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • sporządzenia kopii utworów w całości lub części, dla celów otrzymania kopii zapasowej i archiwalnej;
  • zmiany w treściach strony, grafik, kodu strony i jej układu bez ograniczeń.
  • Klient może przenosić licencję na korzystanie z utworu lub jego części na inne podmioty, za uprzednim poinformowaniem Usługodawca w terminie 14 dnia od dnia przekazania licencji,
  • Usługodawca zachowuje prawo do prezentowania projektu serwisu internetowego w portfolio oraz do oznaczenia utworu swoim podpisem w stopce “Wykonane z pasją przez: Open-Way Łukasz Sarnecki”.
  • wycofania zgody przez Klienta, w szczególności w następstwie udzielenia zgody innemu podmiotowi, posiadającemu stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowej zgodzie Usługodawcy lub przekazania jej bezpośrednio rejestratorowi domen,
  • zrzeknięcia się praw i obowiązków wynikających ze zgody przez Usługodawcę.

§ 11
Rękojmia i gwarancja

 1. Strony na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłączają przepisy dotyczące rękojmi pomiędzy Polską Agencją Interaktywną a Klientem, także za wady ukryte.
 2. Usługodawca udziela Klientowi gwarancji na wykonanie serwisu internetowego:
  • 3 miesięczny suport – przez okres 3 miesięcy liczone od dnia przekazania Klientowi dostępu do serwera i wdrożenia serwisu internetowego, Usługodawca zobowiązuje się do udzielania Klientowi odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania panelu zarządzania treścią. Odpowiedź na pytanie nie obejmuje dokonywania żadnych zmian w kodzie źródłowym serwisu internetowego. W celu skorzystania z suportu Klient za drogą elektroniczną kieruje pytanie, tytułując wiadomość według schematu: „[nazwa serwisu internetowego] – suport [numer kolejnego pytania].
  • 12 miesięczna – przez okres 12 miesięcy liczony od dnia przekazania Klientowi dostępu do serwera i wdrożenia serwisu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do dokonania niezbędnych napraw obejmujących wyłącznie wady i usterki wynikające z niewłaściwego wdrożenia serwisu internetowego przez Usługodawca powodującego niezgodność zaakceptowanego przez Klienta projektu z wdrożonym serwisem internetowym obejmującym odtwarzanie strony na głównych przeglądarkach internetowych, a także inne wady i usterki kodu źródłowego.
 3. Gwarancja nie obejmuje:
  • napraw wad i usterek w przypadku dokonywania przez Klienta lub inne podmioty niezależne od Usługodawcy zmian w kodzie źródłowym serwisu internetowego,
  • dodawania treści oraz nowych funkcjonalności nie obejmujących pierwotnego zlecenia na stworzenie serwisu internetowego,
  • nieprawidłowości powstałych w związku z rozwojem technologicznym, tj. nowe lub wycofane funkcje w przeglądarkach internetowych, aktualizacja środowiska serwerowego u klienta.
 4. Zgłoszenie wady i usterki wynikające z gwarancji dokonywane jest drogą elektroniczną poprzez rzeczowe przedstawienie problemu, wskazanie na wadę bądź usterkę, tytułując wiadomość elektroniczną według schematu: „[nazwa serwisu internetowego] – gwarancja [numer kolejnego zgłoszenia]. Odpowiedź Klient otrzyma od Polskiej Agencji Interaktywnej do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki.

§ 12
Pozostałe postanowienia

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie na potrzeby ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z Umową oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji powracających klientów, co stanowi uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe Klienta zawarte w treści faktur będą również przetwarzane w celu wypełniania przez Usługodawcę obowiązków nakładanych na niego przez przepisy prawa w zakresie podatków i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Usługodawcę do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy i w tym okresie Klient nie może domagać się usunięcia jego danych osobowych.
 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Usługodawca będzie nadal przechowywać dane osobowe Klienta w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji powracających klientów. Usługodawca będzie przechowywał dane w tych celach przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej. Klient może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę, żądając usunięcia jego danych z bazy Usługodawcy. W takiej sytuacji, dane Klienta zostaną usunięte z bazy Usługodawcy, przy czym w pewnej części mogą być nadal przechowywane w ramach ewidencji obsługi żądań podmiotów uprawnionych, w zakresie jaki jest konieczny, by Usługodawca, zgodnie z zasadą rozliczalności, był w stanie wykazać obsługę żądań Klienta związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.
 5. Dane osobowe Klienta zawarte w treści faktur będą przechowywane w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przepisami prawa. Sprostowanie tych danych możliwe jest wyłącznie w ramach faktury korygującej lub noty korygującej. Klient nie może domagać się usunięcia swoich danych osobowych z dokumentacji księgowej przez okres, w jakim Usługodawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację księgową.
 6. Odbiorcą danych osobowych Klienta zawartych w treści faktur będą urzędy skarbowe i inne organy, w stosunku do których na Usługodawcy ciążą określone obowiązki, w szczególności obowiązki sprawozdawcze. Przekazywanie tych danych opiera się na przepisach prawa.
 7. W przetwarzaniu danych osobowych Klienta będą brać udział następujące podmioty:
  • hostingodawca przechowujący dane osobowe na serwerze,
  • biuro rachunkowe przetwarzające dane osobowe widoczne na fakturze,
  • podwykonawcy biorący udział w procesie świadczenia usług na rzecz Klienta.
 8. Klient ma prawo żądania do Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych powyżej oraz ograniczeń wynikających z ogólnych zasad realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 16 – 21 RODO. Klient ma również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia Umowy.

§ 13
Pozostałe postanowienia

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z Serwisu oraz z zawartymi Umowami jest polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Operatorem Umów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili jego akceptacji na etapie składania zamówienia.